فارسی

صنایع بسته بندی
مستربچ های کربی پلیمر تقریبا با تمام فرآیندهای تولید پلاستیک سازگار است. یکی از این صنایع، صنایع بسته بندی است که خود شامل چند دسته (بسته بندی سخت، نرم و صنعتی) اعم از انواع بطری ها، گالن، سبد و نایلون و شیرینگ میشود که در تمام این محصولات زیبایی، انعطاف پذیری، مقاومت در برای تغییرات فیزیکی و شیمیایی شرط اول است.
بنابر این با استفاده از مستربچ های کربی پلیمر این راه میسر میشود.
شاید بتوان گفت که از اکثر محصولات کربی پلیمر میتوان در انواع صنایع بسته بندی استفاده کرد که در زیر به چند زیر به چند مورد اشاره میشود:
- مستربچ های رنگی
- مستربچ های سیاه
- مستربچ های سفید
- کربنات کلسیم

- آنتی یووی
- لیزکننده
- آنتی بلاک
- براق کننده
- شفاف کننده
- آنتی استاتیک